<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d27536118\x26blogName\x3dWawako\x27s+Playground\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://wawako.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://wawako.blogspot.com/\x26vt\x3d-3325972277092472969', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=3054107564476057249&blogName=url.blogspot.com&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2F&searchRoot=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>
Sunday, January 04, 2009Y

断了的弦

词:方文山 曲:周杰伦

断了的弦 再怎么连
我的感觉 你一定不懂
你的转变 像断掉的弦
再怎么接音都不对
你的改变我能够分辨

我沉默 你的话也不多
我们之间笑着什么不说哎唷~
我笑后表情终于有点难过 (握着你的手)
问你决定了再走

我突然释怀的笑 试着盘旋不想摇
随风在飘摇ㄚ摇 来到你的面前绕
你泪水无声的掉 说会记住我的好
我也弯着我嘴角笑

你的美已经给了谁
追了又追 我要不回
我了解 离开树的叶
属于地上的世界凋谢

断了的弦 再弹一遍
我的世界 你不在里面
我的指尖已经弹出血
还是无法留你在我身边

断了的弦 再怎么连
我的感觉 你已听不见
你的转变 像断掉的弦
再怎么接应都不对
你的改变我能够分辨

~如果弦会断。。。 会弹钢琴的话。。。那该有多好。。。~4:26 AM Photobucket